แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2561 งบประมาณ 1,288,000.-บาท

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2561 งบประมาณ 1,288,000.-บาท