ผลการดำเนินงานรายกลยุทธ์

ผลการดำเนินงานรายกลยุทธ์

          กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา  เพิ่มขีดความสามารถการใช้

ภาษาไทยและส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

          จุดเน้นที่  2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีความสามารถด้านภาษา  ความสามารถด้าน

คำนวณ  และความสามารถด้านเหตุผล 

          นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ปีการศึกษา 2555  มีความสามารถด้านภาษา คิดเป็น

ร้อยละ  53.70  มีความสามารถด้านคำนวณ  คิดเป็นร้อยละ   50.99   ความสามารถด้านเหตุผล

คิดเป็นร้อยละ  55.74

          จุดเน้นที่  3  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลักเพิ่มขี้นอย่างน้อยร้อยละ  5

ตาราง  2  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (O-Net)

             ปีการศึกษา 2552 – 2555  ระดับชั้น ป. 6   เปรียบเทียบทุกกลุ่มสาระ

 

กลุ่มสาระ

                              ประถมศึกษาปีที่ 6

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ผลต่าง54-55

ภาษาไทย

38.4

39.68

56.92

47.70

-9.22

สังคมศึกษา

33.26

54.43

58.5

46.77

-11.73

ภาษาอังกฤษ

30.82

38.23

49.02

40.34

-8.68

คณิตศาสตร์

37.23

47.30

64.23

41.64

-22.59

วิทยาศาสตร์

38.09

51.08

48.87

41.12

-7.75

สุขศึกษาและพลศึกษา

64.31

60.37

63.61

55.78

-7.83

ศิลปะ

41.87

51.49

52.05

53.27

1.22

การงานอาชีพ

51.94

59.13

59.52

51.41

-8.11

เฉลี่ยรวม

41.99

50.21

56.59

47.25

-9.34

ตาราง  3  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (O-Net)

             ปีการศึกษา 2552 – 2555  ระดับชั้น ม. 3   เปรียบเทียบทุกกลุ่มสาระ

กลุ่มสาระ

มัธยมศึกษาปีที่  3

 ปี 2552

    ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ผลต่าง54-55

ภาษาไทย

33.83

43.94

55.20

53.28

-1.92

สังคมศึกษา

39.12

41.32

49.95

46.22

-3.73

ภาษาอังกฤษ

21.71

20.22

39.18

29.81

-9.37

คณิตศาสตร์

25.67

27.81

43.74

31.95

-11.79

วิทยาศาสตร์

28.36

31.95

42.53

37.32

-5.21

สุขศึกษาและพลศึกษา

55.74

72.88

57.11

54.75

-2.36

ศิลปะ

31.56

29.22

48.26

47.71

-6.55

การงานอาชีพ

31.22

47.49

52.65

41.38

-11.27

เฉลี่ยรวม

33.40

39.35

48.58

42.05

-6.53

ตาราง  4  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT)

            ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา 2552 – 2554     เปรียบเทียบทุกกลุ่มสาระ

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

ผลต่าง

53 – 54

ระดับ

จังหวัด

ผลต่าง

เขต– จังหวัด

ภาษาไทย

48.20

60.79

64.12

+3.33

58.83

+7.22

-การอ่าน

35.25

67.43

70.47

+3.04

64.11

+8.72

-การเขียน

49.84

63.25

64.02

+0.77

59.34

+6.76

-การฟัง การดูและการพูด

59.06

66.46

63.99

-2.47

58.29

+7.21

-หลักการใช้ภาษา

48.54

56.68

63.53

+6.85

58.34

+7.34

-วรรณคดีและวรรณกรรม

48.30

50.13

53.81

+3.68

50.13

+4.70

คณิตศาสตร์

50.10

63.62

61.78

-1.84

54.34

+11.83

-จำนวนและการดำเนินการ

50.46

68.46

65.58

-2.64

58.17

+12.27

-การวัด

46.10

57.87

62.58

+4.71

54.76

+12.34

-เรขาคณิต

60.85

67.56

68.30

+0.74

63.68

+8.05

-พีชคณิต

50.99

58.64

40.20

-18.44

33.98

+9.58

-การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น

43.45

66.38

58.31

-8.07

48.80

+14.59

วิทยาศาสตร์

40.10

58.87

48.98

-9.89

42.46

+9.88

-สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต

45.18

67.26

54.22

-13.04

48.47

+8.65

-ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

36.56

60.48

53.49

-6.99

47.29

+9.34

-สารและสมบัติของสาร

40.56

52.44

53.17

+0.73

45.81

+10.78

-แรงและการเคลื่อนที่

40.97

55.12

46.63

-8.49

38.53

+11.94

พลังงาน

 

 

41.60

 

35.83

+8.24

-กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก

36.54

57.04

37.83

-19.21

31.73

+10.79

รวมทุกกลุ่มสาระ

46.13

61.09

58.30

-2.79

51.88

+9.65

ตาราง  5  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT)

            ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา 2555  ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

            ร้อยเอ็ด เขต  2   กลุ่มสาระการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้

            

กลุ่มสาระการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้

คะแนน

เฉลี่ย

ร้อยละ

สปส.การกระจายร้อยละ

ร้อยละของจำนวนนักเรียน

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

53.48

14.91

 

 

 

 

ความสามารถด้านภาษา

53.70

15.28

5.81

17.38

35.37

41.44

 - อธิบายความหมายจากเรื่องที่อ่าน

55.00

25.50

 

 

 

 

 - คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน

38.63

22.01

 

 

 

 

 - สรุปเรื่องราวและข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน

48.10

17.79

 

 

 

 

 - วิเคราะห์เรื่องที่อ่านได้อย่างถูกต้อง

62.65

24.57

 

 

 

 

 - นำข้อคิดที่ได้จากเรื่องที่อ่านไปใช้ในชีวิตประจำวัน

56.96

25.74

 

 

 

 

 - สื่อสารความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์

63.53

34.80

 

 

 

 

ความสามารถด้านคำนวณ

50.99

19.45

5.88

23.75

22.01

48.37

 - จำนวนและการดำเนินการ

52.69

21.77

 

 

 

 

 - การวัด

49.36

28.06

 

 

 

 

 - เรขาคณิต

52.54

31.34

 

 

 

 

 - พีชคณิต

53.68

32.22

 

 

 

 

 - การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น

45.15

25.95

 

 

 

 

ความสามารถด้านเหตุผล

55.74

16.70

10.10

15.17

34.94

39.79

 - วิเคราะห์ด้วยการเปรียบเทียบข้อมูล สถานการณ์ หรือสารสนเทศ

60.81

22.88

 

 

 

 

 - จัดกลุ่มข้อมูล สถานการณ์ หรือสารสนเทศ

54.99

22.21

 

 

 

 

 - นำข้อมูล สถานการณ์ หรือสารสนเทศมาวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ ในการวางแผน

50.16

22.17

 

 

 

 

 - เลือกใช้ข้อมูล สถานการณ์ หรือสารสนเทศในการตัดสินใจ และ/หรือ แก้ปัญหา

55.54

21.35

 

 

 

 

            จากตาราง  พบว่า  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน  ปีการศึกษา  2555  ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต  2  โดยรวมทุกกลุ่มสาระ   การเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  53.48  สัมประสิทธิ์การกระจายร้อยละ  14.91 

 

 

 

ตาราง  6   แสดงผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพ

              ผู้เรียน ปีการศึกษา  2555  ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับสำนักงาน   

              เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต  2  จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

ผลต่างคะแนนเฉลี่ยร้อยละ

ความสามารถด้านภาษา

42.94

53.70

+10.76

ความสามารถด้านคำนวณ

37.45

50.99

+13.54

ความสามารถด้านเหตุผล

45.92

55.74

+9.82

เฉลี่ย

42.10

53.48

+11.38

            จากตาราง  พบว่า  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน  ปีการศึกษา  2555  ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  42.10  สัมประสิทธิ์การกระจายร้อยละ  12.87  และระดับสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 53.48  สัมประสิทธิ์การกระจายร้อยละ14.91

 

          จุดเน้นที่  4  เพิ่มศักยภาพนักเรียนด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และด้านเทคโนโลยี

          จำนวนนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2554  ผ่านการประเมินคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา มาตรฐานที่  3  โดยผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้

และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   คิดเป็นร้อยละ  99.99

          จุดเน้นที่  6  นักเรียนมีทักษะชีวิตในการรับมือกับสถานการณ์และภัยพิบัติต่าง ๆ

          สถานศึกษาในสังกัด จัดกิจกรรมรับมือภัยพิบัติที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ คิดเป็น

ร้อยละ  100

 

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา สร้างความสำนึกในความเป็นชาติไทย และ

              วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          จุดเน้นที่ 1  นักเรียนทุกคนมีความสำนึกในความรักชาติไทย

          นักเรียนในสังกัด จำนวน  46,607  คน  ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คิดเป็นร้อยละ  100

          จุดเน้นที่ 2  ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการขยายผล

สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ

           ปีการศึกษา 2555  สพป.ร้อยเอ็ด เขต  2 ได้คัดกรองโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการเพื่อ

ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา  ตาม  Porpeng 101.2  Model

จำนวน  35  โรงเรียน  ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง จำนวน  13 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ

37.14  ของโรงเรียนที่ส่งเข้ารับการประเมินระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          จุดเน้นที่  3  นักเรียนมีทักษะชีวิตในการรับมือสถานการณ์และภัยพิบัติต่าง ๆ

          สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ของโรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100

กลยุทธ์ที่  3 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้เรียนรู้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

                อย่างมีคุณภาพ

จุดเน้นที่  1  สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ที่เน้นให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง  ลดอัตราการออกกลางคัน ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

มาตรการที่ 1  เร่งรัดให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประเด็น 1  การเข้าเรียน

  1. 1)ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการ  เข้าเรียนในปีการศึกษา ระดับประถมศึกษา

 คิดเป็นร้อยละ  100

  1. 2)ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการ  เข้าเรียนในปีการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น คิดเป็นร้อยละ  100

  1. 3)ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการ  เข้าเรียนในปีการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ  100

 

          ประเด็น  2  การจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  1. 1)

ภายในเวลาที่หลักสูตรกำหนด  ในปีการศึกษา  2554    คิดเป็นร้อยละ  100

มาตรการที่  2  สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา        ขั้นพื้นฐาน

  1. 1)
  2. 2)ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ 100

มาตรการที่  3  เสริมสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับ

นักเรียน

  1. 1)

2554  จำนวน  8 คน  อัตราลดลงผลการประเมินในระดับดี

มาตรการที่ 4  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสารเสพติดลดลง ร้อยละ  100 

 

กลยุทธ์ที่  4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ

          จุดเน้น  1  นักเรียน  ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและสังคมพหุวัฒนธรรม

          มาตรการที่  1  ประสานการวางแผนการผลิต  พัฒนา  ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็น

ระบบ  มีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพ

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต  2  ได้รับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ลำดับที่ 5 ของประเทศ (อันดับ 1 ของ สพป.) ที่มีจำนวนผู้เข้า

ร่วมโครงการทั้งสิ้น 3,553 คนโดยผ่านหลักสูตรตามระบบ  IT  (e-training) UTQ  Online  คิดเป็น

ร้อยละ  98.31 

          มาตรการที่  2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

          โรงเรียนในสังกัดร้อยละ 100 ได้รับการสนับสนุนบุคลากร เพื่อให้ครูทำหน้าที่พัฒนาผู้เรียน

อย่างเต็มที่และมีโอกาสพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

 

กลยุทธ์ที่  5 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเน้นการมีส่วนร่วม

               ทุกภาคส่วน

          จุดเน้นที่  1  สถานศึกษาทุกแห่ง มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และได้รับการรับรอง

จากการประเมินคุณภาพภายนอก ตลอดจนการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ชนบท  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  และโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 

          มาตรการที่  1  พัฒนาส่งเสริมการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน  สถานศึกษาให้

มีความเข้มแข็งเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

  1. 1)สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง

ครบองค์ประกอบตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. 2553  คิดเป็นร้อยละ 100

  1. 2)

ปีการศึกษา  2554  มีผลการประเมิน  คิดเป็นร้อยละ  100

          มาตรการที่  3  นิเทศ กำกับ ติดตาม ความก้าวหน้าของสถานศึกษาและให้มีความช่วยเหลือ

เป็นรายโรง

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต2 มีระบบกำกับ ดูแล ติดตาม

ประเมินผล และนิเทศสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  โดยมีแผนการปฏิบัติการนิเทศ ปีการศึกษา

2554  นิเทศโรงเรียน 100 จำนวน  339  โรงเรียน  โดยใช้การนิเทศแบบเครือข่ายที่มีปฏิทิน

การปฏิบัติงานที่ชัดเจนและคณะกรรมการนิเทศ มีองค์ความรู้ร่วมกัน และปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ

โดยใช้วงจรคุณภาพวงจร  (PDCA)

          จุดเน้นที่  2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ

          มาตรการที่ 1  พัฒนาการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ

เป็นไปตามมาตรฐาน

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2  สามารถพัฒนาการบริหารจัดการ

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐาน

 

กลยุทธ์ที่  6  เตรียมสถานศึกษาสู่ประชามคมอาเซียน

          จุดเน้นที่  5  นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและสังคมพหุวัฒนธรรม

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต  2 ได้สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักให้กับผู้บริหาร  ครู และบุคลากรทุกฝ่าย  โดยเชิญวิทยากรระดับประเทศ คือ นายนิติภูมิ นวรัฐ  และนายตวง  อันทะไชย  สมาชิกวุฒิสภา   มาให้ความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาเซียนศึกษา และพัฒนาโรงเรียนแกนนำให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน จำนวน  105 โรงเรียน  

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 30 กันยายน 2014 เวลา 09:14 น.)