ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 3/2561

1

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 3/2561เพื่อวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาให้ครอบคลุมภารกิจงานวิชาการ งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณและงานบริหารทั่วไป ของสถานศึกษา ในภาคเรียนที่ 2/2561โดยมีเป้าหมายยกระดับคุณภาพผู้เรียน ณ ห้องประชุมบ่อพันขัน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2  

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2018 เวลา 09:55 น.)