สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

IMG 7835

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร. อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำหรับบรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ให้สามารถใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานในทิศทางเดียวกัน ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ครูบรรณารักษ์ หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ที่ได้รับคัดเลือกจากศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์ละ 4 คน รวม 77 คน วิทยากร ประกอบด้วย คณะศึกษานิเทศก์ ผอ.โรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ณ หอประชุมทุ่งกุลา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2