ร้อยเอ็ด เขต 2 เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

1IMG 4460

วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ดร. อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ภายใต้กรอบแนวคิด “เลิศล้ำเลอค่าศาสตร์ศิลป์ แดนดินถิ่นทุ่งกุลา พัฒนาสู่สากล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถด้านวิชาการ ศิลปหัตถกรรม และเทคโนโลยีผ่านกิจกรรมการแข่งขัน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถและศักยภาพที่เป็นเลิศทางวิชาการ กีฬา ศิลปะ ดนตรี และการแสดงสิ่งประดิษฐ์ เพื่อเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และประชาชน เพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา สร้างปัญญา ที่สอดคล้อง กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 โดยมีโรงเรียนในสังกัดที่เป็นตัวแทนของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 19 ศูนย์เครือข่ายเข้าร่วมการแข่งขัน ณ หอประชุมทุ่งกุลา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2018 เวลา 10:26 น.)