โครงการวัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย มีทักษะชีวิตดี มีอนาคต

1IMG 4200

วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ดร. อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม โครงการ “วัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย มีทักษะชีวิตดี มีอนาคต” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ และพัฒนาครูผู้ดูแลระบบช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน จากโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการนำหลักสูตรเพศวิถีศึกษาเข้าสู่สถานศึกษา ตลอดจนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย เพื่อลดปัญหาที่จะเกิดกับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง เช่น ปัญหาเด็กตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ เด็กถูกล่วงละเมิด เด็กติดเกม เด็กใช้สื่อเทคโนโลยีในทางที่ผิดและเกินความจำเป็น เป็นต้น ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะชีวิตที่ดี สามารถปรับตัว และเผชิญสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยครูผู้ดูแลระบบช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน จากโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด 95 โรงเรียน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลร้อยเอ็ด และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ณ หอประชุมทุ่งกุลา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2