สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินการดำเนินงานฯ โครงการอาหารกลางวัน

1IMG 0015

วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนประถมศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการ ที่มาติดตามความก้าวหน้าที่โรงเรียนสามขาพิทยาคม อำเภอโพนทราย