การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมบุคลากรระดับสถานศึกษาฯ - ยกระดับผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561"

1IMG 2046

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ดร. อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 เป็นประธานในพีเปิดการการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมบุคลากรระดับสถานศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการวางแผนการยกระดับผลการทดสอบ O-NET ในระดับศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้ 5A&P โมเดล เป็นรูปแบบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความพร้อมในการทดสอบ โดยมีครูแกนนำการยกระดับผลการทดสอบ O-NET ศูนย์เครือข่ายละ 4 คน เข้าร่วมการประชุม และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมกู่คันธนาม 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2018 เวลา 18:05 น.)