ร้อยเอ็ด เขต 2 สร้างการรับรู้โรงเรียน เตรียมพร้อมรับการประเมิน PISA

IMG 5938

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 พร้อมด้วยนายสวัสดิ์ วันภูงา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และนางสาวชัญญา อินทริกานนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้ดูแลโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) เยี่ยมให้กำลังใจ และประชุมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสาวแหวิทยา อำเภอหนองฮี  เพื่อสร้างการรับรู้ในโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) ซึ่งเป็นการประเมินนักเรียนที่มีอายุ 15 ปี โดยมีกรอบโครงสร้างการประเมิน 4 ด้านคือ การอ่านรู้เรื่อง  การรู้เรื่องทางคณิตศาสตร์ การรู้เรื่องด้านวิทยาศาสตร์ และสมรรถนะการอยู่ในสังคมโลก ซึ่งทางโรงเรียนได้มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมผู้เรียนให้พร้อมรับการประเมินดังกล่าวเป็นอย่างดี