ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็ก ทดสอบการอ่านออกเขียนได้

DSCF5425

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ดร. อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านสำโรง และโรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า อำเภออาจสามารถ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด โดยได้ทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนแต่ละชั้น พบว่า นักเรียนอ่านออกเขียนได้ 100% เป็นที่น่าพอใจ นอกจากนี้ ได้ติดตามการดำเนินโครงการอาหารกลางวันของทั้ง 2 โรงเรียน ซึ่งพบว่านักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ได้กล่าวชื่นชมในความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนานักเรียนของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน จนสามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา แก่ผู้ปกครอง-ชุมชนได้อย่างดี