การประชุมประธานศูนย์ครือข่ายการศึกษา ประจำเดือน เมษายน 2560

Image00002

  วันที่  12  เมษายน  2560  เวลา  09.30 น. ดร. สกล  คามบุศย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต  2 เป็นประธานในการประชุมประธานศูนย์ครือข่ายการศึกษา  ประจำเดือน เมษายน  2560  ทั้งนี้ ได้มอบแนวนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการให้แก่ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษา  ทั้ง 19  ศูนย์   ณ ห้องประชุมบ่อพันขัน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต 2