Thai Arabic Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch English Filipino Finnish French German Indonesian Irish Italian Japanese Korean Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Romanian Spanish Swahili Swedish Vietnamese

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more
by camp26

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

 

ประจำปีงบประมาณ พ.. 2561

 

คำนำ

                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน ตามมาตรฐาน
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงาน
ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอีกด้วย เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (.. 2560 – 2564)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

 

5 มีนาคม 2561

 

รายละเอียดตามไฟล์แนบ