Thai Arabic Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch English Filipino Finnish French German Indonesian Irish Italian Japanese Korean Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Romanian Spanish Swahili Swedish Vietnamese

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.ดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 ... read more
by camp26
 yellow  ข้อมูลพื้นฐาน  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2         yellow แผนปฏิบัติการประจำปี       yellow  ทำเนียบบุคลากร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2   
 folder6   ข้อมูลทั่วไป   folder6  แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562   no indentfolder6  ทำเนียบ  ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
 folder6   วิสัยทัศน์   folder6  แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561   no indentfolder6  ทำเนียบ  บอร์ดบริหาร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
 folder6   พันธกิจ     no indentfolder6  ทำเนียบ  กลุ่มอำนวยการ
 folder6  เป้าประสงค์ yellow รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี              no indentfolder6  ทำเนียบ  กลุ่มนโยบายและแผน
 folder6   ค่านิยมองค์กร   folder6  ประจำปี 2561                 folder6  ประจำปี 2560    no indentfolder6  ทำเนียบ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
 folder6  โครงสร้างการบริหารงาน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2      no indentfolder6  ทำเนียบ  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 folder6   ส่วนราชการ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 yellow ข้อมูล  10  มิ.ย.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2          no indentfolder6  ทำเนียบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล
 folder6   คู่มือการปฏิบัติงาน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2   folder6  ข้อมูล 10 มิถุนายน 2561 (พ.ย. 2561)   no indentfolder6  ทำเนียบ  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 folder6   บทบาทหน้าที่ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2   folder6  ข้อมูล 10 มิถุนายน 2561   no indentfolder6  ทำเนียบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 folder6   เขตบริการ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2   folder6  ข้อมูล 10 มิถุนายน 2560 (พ.ย. 2560)   no indentfolder6  ทำเนียบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 folder6   กลยุทธ์ในการพัฒนาการจัดการศึกษา   folder6  ข้อมูล 10 มิถุนายน 2560   no indentfolder6  ทำเนียบ  หน่วยตรวจสอบภายใน
 folder6   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   folder6  ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562   (กลุ่มบริหารงานบุคคล)   

 yellow คู่มือการปฏิบัติงาน  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

yellow2คู่มือการปฏิบัติงาน  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2        yellow2กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ yellow2กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา
     folder6  กลุ่มอำนวยการ    folder6  คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ฯ พ.ศ.2561     folder6  คู่มือจัดสอบ NT ใหม่
     folder6  กลุ่มนโยบายและแผน            folder6  คู่มือที่ราชพัสดุ 1     folder6  คู่มือดำเนินการสอบ NT ปีการศึกษา  2556
     folder6  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา            folder6  คู่มือที่ราชพัสดุ  2     folder6  คู่มือบทโทรทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ
     folder6  กลุ่มบริหารงานบุคคล     folder6  คู่มือปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP    
     folder6  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์    folder6  คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง yellow2กลุ่มบริหารงานบุคคล
     folder6  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ     folder6  คู่มือหลักเกณฑ์วิทยฐานะใหม่
     folder6  หน่วยตรวจสอบภายใน  yellow2กลุ่มนโยบายและแผน   folder6  คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติ
     folder6  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีฯ   folder6  คู่มือวิเคราะห์และการจัดทำประมาณราคา    folder6  คู่มือการประเมินวิทยฐานะ
    folder6  คู่มือการใช้งานโปรแกรม P-OBEC             folder6   สายงานสอน
 yellow2ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่ม              folder6   สายงานบริหารสถานศึกษา
   folder6  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
           folder6   สายงานนิเทศการศึกษา
   folder6  หน่วยตรวจสอบภายใน    

 

folder8 กฏหมายน่ารู้

 กฏหมายเกี่ยวกับการศึกษา
folder6  พรบ. การศึกษาภาคบังคับ 2545  กฏหมายอื่น ๆ
folder6  การจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  folder6  ระเบียบข้าราชการครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 folder6  คำสั่ง คสช 19-2560
folder6  พรบ.ครู 2547 folder6  ระเบียบข้าราชการครู (ฉบับที่3) พ.ศ.2553 folder6  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540
folder6  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) 2545 folder6  ระเบียบข้าราชการครู (ฉบับที่4)ฉ พ.ศ.2562 folder6  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำ
folder6  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) 2553 folder6  กฏ กคศ.ว่าด้วยการสอบสวน  folder6  พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
folder6  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 folder6  ข้อกำหนดในการดำเนินการทางวินัย folder6  พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
folder6  พรบ.บริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 folder6  ความผิดปรากฎชัดแจ้ง  2549 folder6  พรบ.ลูกเสือ พ.ศ. 2551
folder6  พรบ.บริหารกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่2) พ.ศ.2553 folder6  โทษวินัยไม่ร้ายแรง 2561 folder6  พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
folder6  พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 folder6  ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550 folder6  มาตรการป้องกันการทุจริต สพป.รอ.2
folder6  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยข้าราชการลาศึกษา
ต่อ และฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ.
2538
folder6  แนวปฏิบัติการดำเนินการทางวินัย 22 มิถุนายน 2560
folder6  คู่มือขั้นตอนการสอบสวน ตามกฎ ก.ค.ศ
folder6  พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546

 

 yellow  การกำกับกิจการที่ดี yellow  มาตรการการปฏิบัติงาน ร้อยเอ็ด เขต 2 yellow  รายงานผลการปฏิบัติงาน
 folder6  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  folder6  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ  folder6  รายงานผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2561
 folder6  เจตจำนงค์สุจริตผู้บริหาร  folder6  มาตราการในการดำเนินการเพิ่มเสริมสร้าง  folder6  รายงานผลการใฃ้จ่ายงบประมาณ ปี 2562
 folder6  มาตรการการให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม         ความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง  folder6  รายงานผลการกำกับติดตามการปฏิบัติงาน
 folder6  นโยบายต่อต้านการให้สินบน  folder6  มาตรฐานการปฏิบัติงาน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2  folder6  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส
 folder6   วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  folder6  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  folder6   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
 folder6  คำปฏิญญาเขตสุจริต  folder6  มาตรการมีส่วนร่วมของผู้บริการ                                    folder6   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ                                    
     folder6  รายงานผลดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
yellow  แผนพัฒนา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2     
 folder6  แผนพัฒนาการศึกษา  folder6  คู่มือการปฏิบัติงาน  folder6  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 folder6  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  folder6  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุุคคล  folder6  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ช่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

More in: 04122

  -
  +
  20

  แก้ไขรายละเอียดแนบท้ายครู ลำดับที่ 57,71,88

  แก้ไขรายละเอียดแนบท้ายครู ลำดับที่ 67,90

  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563

  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563

  ระเบียบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ ว่าด้วยกลุ่มโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเครือข่าย

  ประกาศรายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอย้าย ตำแหน่งครู สพป.รอ 2

  ปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  ผลการพิจารณาย้ายครูสายผู้สอน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ นักการภารโรง

  การสรรหาผู้ปฏิบัติงานราชการ ตำแหน่ง นักการภารโรง

  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. 2563

  การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ม.ขอนแก่น

  การจัดการแข่งขัน "วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ประจำปี พ.ศ. 2562

  โครงการประกวดหนังสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมอีสาน

  ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานสมัครสมาชิกนิตยสาร TO BE NUMBER ONE

  โครงการอบรมและพัฒนาบุคลกรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)

  มาตรการป้องกันการทุจริต เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

  การฝึกอบรมทักษะสื่อดิจิตัลเพื่อเสริมสร้างแนวทางการสอนวิทยาการคำนวณและหุ่นยนต์

  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

  เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

  More in: ข่าวประชาสัมพันธ์

  -
  +
  20

  ประกาศตำแหน่งว่าง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2

  บัญชีรายละเอียดความต้องการวิชาเอก กรณีย้ายข้าราชการครู (เพิ่มเติม)

  ที่ ศธ04122/ว3240 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563

  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563

  ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีเด่นและดีมาก

  ที่ศธ04122/ว3085 ประกาศตำแหน่งว่าง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

  ประกาศตำแหน่งว่าง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

  แก้ไของค์ประกอบการย้ายและแบบประเมินตนเอง (สายงานผู้บริหารสถานศึกษา)

  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562

  ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา

  เรื่องประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2562

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน

  ประกาศ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ปีงบ 2562 ด้วยวิธี(e-bidding)

  ประกาศ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ปีงบ 2562 ด้วยวิธี(e-bidding)

  ประกาศ แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

  ประกาศยกเลิก ประกาศประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

  ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินศักยภาพ พี่เลี้ยงเด็กพิการ

  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

  More in: ประกาศ

  -
  +
  20
  folder6  O1 : โครงสร้างหน่วยงาน  folder6  O17 : E - Service  folder6  O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
  folder6  O2 : ข้อมูลผู้บริหาร  folder6  O18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี folder6  O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
  folder6  O3 : อำนาจหน้าที folder6  O19 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
  งบประมาณรายไตรมาส 
  folder6  O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  
  folder6  O4 : แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา folder6  O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี folder6  O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 
  folder6  O5 : ข้อมูลการติดต่อ  folder6  O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  folder6  O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการ
  ทุจริตประเมิน
  ความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 
  folder6  O6 : กฏหมายที่เกี่ยวข้อง  folder6  O22 : ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
  หรือการจัดหาพัสดุ 
  folder6  O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
  folder6  O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์  folder6  O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน folder6  O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 
  folder6  O8 : Q&A folder6  O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
  พัสดุประจำปี 
  folder6  O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนิน
  การป้องกัน
  การทุจริตรายไตรมาส 
  folder6  O9 : Social Network folder6  O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล folder6  O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
  ประจำปี 
  folder6  O10 : แผนปฏิบัติราชการประจำปี folder6  O26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
  ทรัพยากรบุคคล 
  folder6  O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ 
  folder6  O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนิน
  งานรายไตรมาส
  folder6  O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  folder6  O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
  folder6  O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  folder6  O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
  บุคคลประจำปี
  folder6  O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสใน
  การจัดซื้อจัดจ้าง
   
  folder6  O13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน folder6  O29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต folder6  O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  folder6  O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ folder6  O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต folder6  O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน 
  folder6  O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ folder6  O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี folder6  O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
  ส่วนตน
  กับผลประโยชน์ส่วนรวม  
  folder6  O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  การให้บริการ 
  folder6  O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น folder6  O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  

  ข่าวกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

  เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

  เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563

  เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562

  เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562

  เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ตุุลาคม พ.ศ.2562

  เผยแพร่รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ปีงบประมาณ 2562

  เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2562

  เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

  เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562

  เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

  More in: ข่าวกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

  -
  +
  10

  ลานกีฬาอเนกประสงค์

  โรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง

  อาคารโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง

  แบบอาคารเรียน สปช. 105_29 ปรับปรุง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง

  สปช. 104_26 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)

  แบบอาคารเรียน 216 ล._57 - ก

  แบบฟอร์มการตรวจสอบพัสดุประจำปี

  แบบฟอร์มใบนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน

  แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล

  แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล

  More in: ดาวน์โหลดเอกสารกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

  -
  +
  10

  2.แนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 2560

  1.แนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP

  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2561 งบประมาณ 14,268,340.-บาท

  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2561 งบประมาณ 14,342,380.-บาท

  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2561 งบประมาณ 1,288,000.-บาท

  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2561 งบประมาณ 494,000.-บาท

  More in: จัดซื้อ

  -
  +
  10

  กิจกรรม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

  Prev Next
  ประชุมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ONET/NT ศูนย์เครือข่ายที่ 3
  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน ศูนย์เครือข่ายที่ 6
  การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ศูนย์เครือข่าย ที่ 5
  ต้อนรับ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
  กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีในโรงเรียน
  การประชุมสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข(ระดับเงิน)
  ประชุมวางแผนนิเทศบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายสู่คุณภาพ 5Qs
  การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน
  การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน
  ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินีฯ
  พิธีเปิดอาคารเรียน “ศ.ดร.หิรัญ-นงเยาว์-อนุนาถ รดีศรี”
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
  ประชุมผ่านระบบทางไกลพุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 21/2562
  การประชุมวางแผนการดำเนินการขยายผลหลักสูตรสถานศึกษาต้นแบบโดยใช้ศูนย์เป็นฐาน
  การอบรมผู้จัดการค่ายทักษะเด็กปลุกพลังคิดพิชิตเป้าหมาย
  การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาต้นแบบ
  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ
  ต้อนรับ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร่วมประชุมทางไกล “รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.”
  ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด ครั้งที่ 1/2562
  ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เยี่ยมโรงเรียนในสังกัดมอบนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ตรวจเยี่ยม สร้างขวัญกำลังใจโรงเรียนในสังกัด
  ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ตรวจเยี่ยม สร้างขวัญกำลังใจโรงเรียนในสังกัด
  ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เยี่ยมโรงเรียนในสังกัดมอบนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 3/2561
  ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เยี่ยมสนามแข่งขัน-มอบเหรียญกีฬาเทเบิลเทนนิส “สุวรรณภูมิเกมส์”
  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 49/2561
  ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร่วมงานการกุศล “แก้วมงคลสัมพันธ์”
  พิธีเปิดกีฬา-กรีฑา นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
  ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร่วมแสดงความเสียใจครอบครัวธุรการถึงแก่กรรม
  ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนในสังกัด
  ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนในสังกัด
  ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร่วมงานมหกรรมเปิดบ้านวิชาการ ร.ร.สตรีศึกษา
  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 แสดงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
  ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนในสังกัด
  ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนในสังกัด
  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช
  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 แสดงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
  ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียน-เน้นย้ำพัฒนาอ่านเขียน
  ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนในสังกัด
  ร้อยเอ็ด เขต 2 เปิดคาราวานเยี่ยมบ้านนักเรียน 61 ช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลน
  ร้อยเอ็ด เขต 2 เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
  ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เยี่ยมสนามแข่งขันให้กำลังใจนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
  โครงการวัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย มีทักษะชีวิตดี มีอนาคต
  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 แสดงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
  ผอ. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียน เสนอแนะพัฒนาการอ่านการเขียน
  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 พัฒนาผู้บริหารสถานศึกเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินการดำเนินงานฯ โครงการอาหารกลางวัน
  พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560
  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 แสดงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 แสดงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 จัดสอบคัดเลือกบุคลากรฯ เน้นโปร่งใส ตรวจสอบได้
  ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนในสังกัด
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมบุคลากรระดับสถานศึกษาฯ - ยกระดับผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561
  ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวนักเรียนที่เสียชีวิต
  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 แสดงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
  ร้อยเอ็ด เขต 2 ร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ 66 พรรษา “ปลูกต้นรวงผึ้ง”- ทำความดีด้วยหัวใจ
  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 จัดอบรม TEPE Online ปี 2561 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
  ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 รุดเยี่ยมโรงเรียน ติดตามการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 26/2561
  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 จัดอบรมขยายผลหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย อำเภอเกษตรวิสัยและปทุมรัตต์
  ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ผอ.เชี่ยวชาญ
  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 แสดงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
  ร้อยเอ็ด เขต 2 สร้างการรับรู้โรงเรียน เตรียมพร้อมรับการประเมิน PISA
  ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ติดตามนโยบายการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
  ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็ก ทดสอบการอ่านออกเขียนได้
  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 แสดงสัญลักษณ์เขตพื้นที่สุจริต-แปรอักษรส่งกำลังใจทีมหมูป่า
  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ e-budget
  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 จับมือสถานศึกษาในพื้นที่ รณรงค์ต่อต้านการพนันบอลในสถานศึกษา
  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 แสดงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2561
  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 แสดงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
  ร้อยเอ็ด เขต 2 ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประชุมสัญจรพบเพื่อนครูอำเภอเกษตรวิสัย
  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ประชุมสัญจรสร้างการรับรู้แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ให้กำลังใจผู้บริหาร ครู นักเรียน
  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 มุ่งสู่สำนักงานสีเขียว
  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบเหตุวาตภัย
  ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนในสังกัด
   สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 18/2561
  อบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ ม.ต้น
  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 มุ่งสู่ Green Office สร้างจิตสำนึกใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ประชุม Video Conference “พุธเช้าข่าว สพฐ.”
  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก-ลงพื้นที่ประชามติเลิกสถานศึกษา
  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 แสดงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์
  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ประชุมปฏิบัติการ SAR ออนไลน์ สร้างความเข้าใจในการประเมินคุณภาพแนวใหม่
  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 แสดงสัญลักษณ์ เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 อบรมโปรแกรม SchoolMIS พัฒนาบุคลากรงานทะเบียนการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ปฐมนิเทศผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา
  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 มอบเงินกองทุนสวัสดิการฯ สงเคราะห์ครอบครัวนักเรียนในสังกัด
  โรงเรียนในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ขยายผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฯ สู่การปฏิบัติ
  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 อบรมปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ประชุมโรงเรียนขนาดเล็ก หาแนวทางขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 จัดอบรมวิทยากรแกนนำการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 พร้อมใจอนุรักษ์ผ้าไทย สวมใส่ชุดผ้าไทยทุกวันอังคาร
  ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เปิดกิจกรรม 0pen house โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม
  อบรมเชิงปฏิบัติการ “การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลาง ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 สู่ชั้นเรียน”
  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 จัดประชุมสัญจร ศึกษาดูงานโรงเรียนในสังกัด พื้นที่อำเภอพนมไพร
  ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 และคณะ เข้าร่วมการประชุม อกศจ. ให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาย้ายฯ
  การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 แสดงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
  ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด รับทราบข้อมูล และความต้องการจำเป็น
  ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เยี่ยมสนามสอบ NT ทุกสนามสอบไร้ปัญหา ตามแนวทาง “ห้องสอบสีขาว” ปลอดการทุจริต
  ประชุมประธานสนามสอบ-กรรมการกลาง NT ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เน้นนโยบาย
  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร่วมต้อนรับคณะกรรมประเมินสถานศึกษาพอเพียง
  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ประชุมชี้แจง การประเมินคุณภาพผู้เรียนประจำปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
  ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เยี่ยมชม - ให้กำลังใจโรงเรียนในสังกัด แนะแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  ร้อยเอ็ด เขต 2 แสดงสัญลักษณ์เขตพื้นที่สุจริต ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
  ร้อยเอ็ด เขต 2 ระดมทุน “รวมน้ำใจก้าวไปสู่การแข่งขัน สู่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67”
  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 รับมอบรถวีลแชร์และรถสามล้อโยก ช่วยเหลือนักเรียนพิการและผู้ปกครอง
  สอบ O-NET 60 ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เน้นนโยบาย
  สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ Pre O-NET เสมือนจริง สร้างขวัญกำลังใจนักเรียน
  สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒ มอบเสื้อกันหนาวนักเรียนขาดแคลน ตามโครงการ “รินน้ำใจต้านภัยหนาว”
   สพฐ. ตรวจสอบข้อมูลความจำเป็นงบก่อสร้างอาคารฯ ร.ร.อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
  สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒ รวมพลังเป็นหนึ่ง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปี 2561
  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้มแข็ง มอบเงินสงเคราะห์นักเรียนประสบอุบัติเหตุ-อัคคีภัย
  ประชุมการบริหารจัดการระบบออนไลน์ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ พัฒนา ร.ร.นำร่อง ต่อยอดกิจกรรมระดับปฐมวัย
  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 62 เชิดชูครู ร่วมรำลึกพระคุณบูรพาจารย์
  เข้าแถวเคารพธงชาติวันจันทร์ แสดงสัญลักษณ์เขตพื้นที่สุจริต
  ประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET/NT
  สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒ ประเมิน ผอ.โรงเรียน ใหม่
  สังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า
  โครงการรินน้ำใจต้านภัยหนาว
  กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพด้านร่างกาย
  การประชุมผู้บริหาร
  คารวะผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
  Big Cleaning Day
  smart2
  Smart Area
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
  ผู้อำนวยการ ดร.อนันต์ พันนึก รับชมการถ่ายทอดสด รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ สัญจร
  กิจกรรม เสริมสร้างสมรรถภาพด้านร่างกาย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
  ผู้อำนวยการอนันต์ พันนึก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร 'วันพ่อแห่งชาติ'
  ยินดีต้อนรับท่าน ผู้อำนวยการอนันต์ พันนึก
  ผอ.พิสุทธิ์ ผอ..ศุภชัย
  เลี้ยงส่ง ผอ.สกล
  สพป.รอ.2 จัดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต ประจำปี 2560
  สพป.รอ.2 จัดอบรมพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2560
  สพป.รอ.2 จัดกิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2560
  สพป.รอ.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปี 2560
  สพป.รอ.2 จัดอบรมโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net โดยใช้กระบวนการ PLC
  การประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา
  พิธีลงนามถ่ายโอนสถานศึกษาโรงเรียนกระดิ่งทอง ไปสังกัดเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ
  พิธีปิดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้มแข็งในการจัดการเรียน  การสอน BBL ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ (อายุ 3-5ปี) ระดับปฐมวัย ระยะที่ 2 วันที่ 5 พ.ค. 2560
  พิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระหว่างวันที่ 1-2 พ.ค. 2560
  พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งในการจัดการเรียน  การสอน BBLตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ ระดับปฐมวัยระยะที่ 2 ประจำปี 2560
  พิธีปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ในบริบท สพฐ. ประจำปี 2560
  สพป.รอ. 2 ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2560 ณ วัดบ้านไร่ ตำบลดอกไม้
  พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ในบริบท สพฐ. ประจำปี 2560
  สพป.รอ. 2 จัดงานสงกรานต์ร่วมสืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2560
  การประชุมประธานศูนย์ครือข่ายการศึกษา ประจำเดือน เมษายน 2560
  การประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  สพป.รอ. 2 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวเด็กนักเรียนที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีประสบเหตุอัคคีภัยทั้งสองครอบครัว และกรณีประสบอุบัติเหตุผ่าตัดสมองจำนวน 1 ครอบครัว
  สพป.รอ.2 จัดการประชุมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา
  สพป.รอ.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน)ระยะที่ 2
  พิธีมอบทุนมูลนิธิการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สพป.รอ.2 ต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามการจัดการศึกษาภาคบังคับจาก สพฐ.
  สพป.รอ. 2 ประกอบพิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลเจ้าแม่ไทรทอง
  สพป.รอ. 2 ต้อนรับนายไพบูลย์ อินทร์งาม ผู้แทน ก.ค.ศ
  กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พ.ศ. 2560
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด
  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ให้การต้อนรับคณะติดตามผลการดำเนินงานการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
  กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 61 16 มกราคม 2560
  การประชุมผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/25560
  โครงการพัฒนาคุณภาพสำนักงานตามนโยบายสามเสาหลักแห่งคุณภาพตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
  ประชุมชี้แจงแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET และ NT ปีการศึกษา 2559
  สพป.รอ.2 ร่วมกับเทศบาลตำบลุวรรณภูมิ จัดการลงคะแนนหาความสมัครใจใการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของโรงเรียนดอนแฮดวิทยา
  การแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ประจำปี 2559 “พนมไพรเกมส์”
  สพป.รอ.2 รับการประเมินหน่วยงานภายใน ภายใต้นโยบาย 3 เสาหลักแห่งความสำเร็จ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  การประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติงาน “โรงเรียนประชารัฐ” เพื่อขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนประชารัฐ
  สพป.รอ.2 ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
  สพป.รอ.2 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินศึกษานิเทศก์ต้นแบบ
  ผอ.สพป.รอ.2 ต้อนรับคณะประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  กิจกรรม วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 2559
  ผอ.สพป.รอ. 2 นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ ทำกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
  กฐินสามัคคีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
  การประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2559
  สพป.รอ. 2 ต้อนรับพลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ ประธานคณะกรรมาธิการคมนาคมและที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาการศึกษาปัจจัยการผลิต
  การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2559
  ต้อนรับครูตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
  สพป.รอ.2 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทร  มหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ ร่วมกันนำโบว์สีดำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
  สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 จัดทำโบว์สีดำติดหน้าอก เพื่อแสดงความไว้อาลัยและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
  การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 “เลิศล้ำเลอค่า ศาสตร์ศิลป์ แดนดินถิ่นทุ่งกุลา พัฒนาสู่สากล”
  สพป.รอ.2 มอบเงินและสิ่งของบริจาคให้แก่เด็กนักเรียนที่ได้รับความเดือดร้อยจ่กเหตุอัคคีภัย
  พิธีรับเหรียญเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2559
  มุทิตา คารวะ ประจำปี 2559
  โครงการพัฒนาศักยภาพและกลไกเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังสายตาผิดปกติในนักเรียน ของจังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2559
  โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ 3 เสาหลัก
  โครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2559
  การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนนำร่องปลอดขยะ (Zero Waste School)
  โครงการอบรมผู้รับผิดชอบอาหารกลางวันโรงเรียนและขยายผลการจัดเมนูอาหารกลางวันตามโปรแกรม Thai School Lunchระหว่างวันที่ 5 – 9 กันยายน 2559
  การประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรเขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 12 (Cluster 12)ระหว่างวันที่ 5 -6 กันยายน 2559ณ โรงแรมวิวิช จังหวัดขอนแก่น
  การประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2559
  การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้นตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา
  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.อุดรธานี เขต 4
  การอบรมครูผู้รับผิดชอบระบบดุแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2559
  มหกรรมแนะแนวอาชีพ 2016
  การตรวจติดตามมาตรฐานสำนักงานเขตและผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์จุดเน้นของ สพฐ.
  การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
  การอบรมครูแกนนำในการแก้ไขปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง เด็กที่มีแนวโน้มออกกลางคันและเด็กออกกลางคัน ประจำปี 2558
  การประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
  การฝึกทบทวนครูผู้สอนลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ประจำปี 2559
  การสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนในสังกัด สพป.รอ.2
  การติดตามผลการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  งานเทศกาลนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปี 2559
  สพป.รอ.2 เข้ารับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี 2559
  วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกรฎาคม 2559
  การประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษาตามโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ (6 สัปดาห์ประชามติ)
  การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
  พิธีเปิดป้ายศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
  การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Area)
  สพป.รอ2 จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุโรงเรียน
  สพฐ.ติดตามและรายงานผลความก้าวหน้าตามนโยบาย
  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพนักวางแผนเชิงกลยุทธ์ระดับสถานศึกษา
  การอบรมพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศการศึกษา
  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
  กิจกรรม ว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life saving)
  ภาพกิจกรรม ว่ายน้ำเพื่อชีวิต
  ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.รอ. 2
  สพป.สกลนคร เขต 3 มาศึกษาดูงานเขตพื้นที่สุจริตที่ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
  การประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ
  วันวิสาขบูชา
  พิธีปิดการฝึกอบรมการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ระดับปฐมวัย  รุ่นที่ 2
  พิธีเปิดการฝึกอบรมการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ระดับปฐมวัย  รุ่นที่ 2
  พิธีปิดการฝึกอบรมการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ระดับปฐมวัย
  พิธีเปิดอบรมการฝึกอบรมการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ระดับปฐมวัย
  พิธีปิดการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามโครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ ในบริบท สพฐ. รุ่นที่ 2
  ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมมอนเตสซอรี่ในบริบท สพฐ.รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-30 เมษายน 2559
  พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ ในบริบท สพฐ.
  สืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2559
  งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559
  รณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายชุดผ้าไทย
  พิธีมอบจักรยานพระราชทาน
  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 มาศึกษาดูงานที่ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
  การประกวดหน่วยงานทางการศึกษาส่งเสริมศีลธรรมดีเด่น
  เปิดป้ายมูลนิธิการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
  คณะศึกษาดูงาน สพม. 37
  วันครู 2559
  กฐิน สพป.รอ. 2
  ภาพบรรยากาศ พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.รอ 2 ประจำปีการศึกษา 2558
  วางพวงมาลา วันปิยะมหาราช
  การประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
  อบรมปฏิบัติการขยายผลการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอรี่
  คณะศึกษาดูงานจาก สพป.กาฬสินธ์ เขต 2
  พิธีถวายราชสดุดี
  การสอนตามแนวคิดมอนเทสซอริ(Montessori)
  ปัณฑิตน้อยโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ
  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 รับการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2557
  กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558
  คณะศึกษาดูงาน สพป.ชัยภูมิ เขต 1
  พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
  ผอ.สพป.รอ.2 พร้อมคณะ ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
  คณะศึกษาดูงานจาก สพป.มหาสารคาม เขต 2
  คณะศึกษาดูงานจาก สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
  คณะศึกษาดูงานจาก สพป.นครราชสีมา เขต 7
  มอบเงินช่วยเหลือครู
  รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
  ประเมินคุรุสภาปี 57
  กฐินสามัคคี สพป.รอ.2
  พิธีเปิดป้ายนับถอยหลังการสอบ O-NET
  เลี้ยงอำลา รองธนชน มุทาพร
  พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2558
  สพป.ภูเก็ต  เยี่ยมชม สพป.รอ. 2
  ต้อนรับผู้มาฝึกประการณ์ ผอ.สพป.รุ่นที่ 2
  พิธีมอบบ้านรวมน้ำใจเฉลิมราชย์
  งานมุทิตาจิต
  วันเกียรติยศครูภาษาไทย
  เยี่ยมบ้านนักเรียน
  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ศึกษาดูงาน
  สพป.กำแพงเพชรเขต 1 ศึกษาดูงาน
  ประมวลภาพ
  กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
  ผอ.เขตพื้นที่ สพป.รอ.2 และบุคลลากรทางการศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี
  โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต
  สพป.อุบล เขต 5 ศึกษาดูงาน
  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการเงิน
  การประกวดแถวลูกเสือ
  สพป.มหาสารคาม เขต 1 ศึกษาดูงาน สพป.รอ. 2
  งานฉลอง 2 ปี แห่งคุณภาพชั้นนำ และประเพณีสงกรานต์
  พิธีเปิดงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2556
  งานเส้นทางที่ภูมิใจ สู่เส้นชัยแห่งศรัทธา
  การอบรมขยายผลการใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็คทรอนิกส์
  มหกรรมการศึกษาเด็กไทยก้าวไกลในอาเซียน
  วันเกียรติยศครูภาษาไทย
  พิธีเปิดการปักดำนานในแปลงนาสาธิต
  รับการประเมิน ผอ.สพป.ที่ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  ประกาศนโยบายเสาหลักคุณภาพ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
  สัมมนาวิชาการ ภาคบ่าย ๑ทศวรรษ สพฐ.
  การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตฯ
  วันสถานปนาลูกเสือแห่งชาติ
  พิธีมอบทุนการศึกษา
  การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ
  การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
  โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา
  การประชุมผู้บริหาร
  ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเนื่องในวันเปิดเรียนวันแรก
  ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  การประชุมปฏิบัติการเพื่อการนิเทศด้านกิจกรรมลูกเสือ
  การประชุมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา
  นายสกล คามบุศย์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ONET
  การประชุมชี้แจงแนวดำเนินการสอบ
  เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว
  นายสกล คามบุศย์ รับมอบศาลา
  นายสกล คามบุศย์ เข้าพบคาราวะ สส.กิตติ สมทรัพย์
  นิเทศกลุ่มสระบัว ศูนย์18
  กลุ่มโพนทอง ศูนย์ 18 บ้านดูน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 เปิดงาน 7-11 มค. 56
  พิธีเปิดป้ายนับถอยหลังการสอบโอเน็ต
  สพป.รอ. 2 ทอดกฐินสามัคคี
  งานสวดมหาพุทธาภิเษก
  ทำพิธีตั้งองค์กฐินสามัคคี
  พิธีบวงสรวงพระบรมอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  การเตรียมความพร้อมในการจัดงานมหาพุทธาภิเษก
  พิธีเปิดงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2555
  การพัฒนาการบริหารจัดการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
  นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ถวายกฐินสามัคคี
  พิธีเปิดอาคารหอประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
  วันแห่งเกียรติยศ
  ไฟล์นำเสนอ การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด 2
  โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
  ผอ.สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาเยี่ยมชม สพป.รอ. 2
  พิธีมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ตามโครงการ OTPC
  การอมรมปฏิบัติการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)
  กิจกรรมวันอาเซียน
  การอบรมนักเรียนค่ายสร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย
  การอบรมนักเรียนค่ายสร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย
  พิธีหล่อพระพุทธรูป
  ประชุมสามัญประจำปีศูนย์เครื่อข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 10
  ฑีฆายุกา โหตุ มหาราชินี
  พิธีวางศิลาฤกษ์ ฐานพระพุทธรูป
  โยนเหรียญเงิน ใส่ในเสาเอก เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนทำฐานศิลาฤกษ์
  การประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่การเงิน พัสดุ
   โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
  การประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ
  การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ

  ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

  bigdata   dlict   emoney   eoffice   nited   watpon  
  ระบบสืบค้นฐานข้อมูลนักเรียน 
  ข้าราชการครู  และบุคลากร
  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล    DLTV  DLIT  ระบบการเงินออนไลน์  เข้าเช็ค
  เงินเดือน พิมพ์สลิปต์เงินเดือน 
  ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิก
  รับ-ส่งหนังสือราชการ
  เว็บไซต์กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เว็บไซต์กลุ่มงานวัดผล สพป.รอ.2

  prakan 1 2 3  Social Network
  frame
   
  เว็บไซต์กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา        Line สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2  
   

  กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด

  Prev Next
  ze4
  dongklue
  cad
  panompai
  rongkum
  thai
  ขามป้อม
  ดอน2
  ผำ31
  ผำ3
  แหลว
  ดงเกลือ
  หัวคน
  ผำ
  5555
  4444
  3333
  222
  หนองอ่าง
  โนนม่วง
  โนนไทย
  บ้านเมืองสรวง
  แคน
  ชีโนวาท
  กุดหลุด
  หัวคน
  1คุรุราษฎร์
  ผำ
  คูเมือง
  เมืองสรวง2
  หนองหัวคน
  คุยผง
  หัวดอนชาด
  หนองอ่าง
  โรงเรียนจตุคาม
  โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ
  สถิติผู้เยี่ยมชม
  mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
  mod_vvisit_counterวันนี้149
  mod_vvisit_counterเมื่อวาน642
  mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้791
  mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว5090
  mod_vvisit_counterเดือนนี้3674
  mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว25015
  mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด6560257
  เรามี 70 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
  เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก  yellow  ระบบข้อมูลพื้นฐาน  สพฐ.


  dmc emis spc cct
  set bobec gcode schoolmis
  e me training

   


  Joomla extensions by Siteground Hosting